رزومه علمی

کتاب‌ها 1399 مطالعات اجتماعی مرگ؛ جستارهایی درباب مرگ در فرهنگ و جامعه ایرانی، ویراستار هاجر قربانی، نشر انسان‌شناسی، تهران ایران 1395 مرگ و مدرنیته، تونی والتر، ترجمه هاجر قربانی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران ایران در دست چاپ فهم فرهنگی مرگ: نگاه انسان‌شناسان کلاسیک به مرگ، ترجمه هاجر قربانی، با مقدمه ناصر فکوهی نشر فراهمه، تهران، ایران در دست چاپ عربستانی مهرداد، جبار رحمانی، زهره انواری و هاجر قربانی سوگ بازداری‌شده در ایام همه‌گیری کروناویروس: تجربه زیسته و استراتژی‌های پیشگیرانه، انجمن انسان‌شناسی ایران، در دست‌چاپ، تهران، ایران مقالات فارسی 1396 رحمانی جبار و هاجر قربانی تدفین به مثابه یک Read More …