رزومه علمی

کتاب‌ها

1399

مطالعات اجتماعی مرگ؛ جستارهایی درباب مرگ در فرهنگ و جامعه ایرانی، ویراستار هاجر قربانی، نشر انسان‌شناسی، تهران ایران

1395

مرگ و مدرنیته، تونی والتر، ترجمه هاجر قربانی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران ایران

در دست چاپ

فهم فرهنگی مرگ: نگاه انسان‌شناسان کلاسیک به مرگ، ترجمه هاجر قربانی، با مقدمه ناصر فکوهی نشر فراهمه، تهران، ایران

در دست چاپ

عربستانی مهرداد، جبار رحمانی، زهره انواری و هاجر قربانی

سوگ بازداری‌شده در ایام همه‌گیری کروناویروس: تجربه زیسته و استراتژی‌های پیشگیرانه، انجمن انسان‌شناسی ایران، در دست‌چاپ، تهران، ایران

مقالات فارسی

1396

رحمانی جبار و هاجر قربانی

تدفین به مثابه یک پدیده بوروکراتیک: آیین‌های مرگ در بهشت‌زهرای تهران، فصلنامه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی در ایران، دوره ششم، شماره سوم، صص 409-430، تهران،ایران،

1393

،نشانه‌شناسی فرهنگی نقش سنگ‌قبور با تاکید بر نقش شانه در گورستان تخت‌فولاد اصفهان، فصلنامه تخصصی مردم و فرهنگ، دوره اول، شماره اول، صص 189-215، تهران، ایران

مقالات انگلیسی

Mehrabi, Tara and Hajar Ghorbani
Forthcoming Killable Bodies and Necrovalue in times of COVID: an ethnography of death in Iran through a feminist-queer lens, in Nina Lykke, Marietta Radomska and Tara Mehrabi (Eds.), Queer Death Studies Reader, Routledge Publication

2021

Bayatrizi, Zohre, Hajar Ghorbani and Reza Taslimitehrani
“Risk, Mourning, Politics: Toward a Transnational Critical Conception of Grief for COVID-19 Deaths in Iran”, Current Sociology. https://doi.org/10.1177/00113921211007153

2019

Bayatrizi, Zohreh and Hajar Ghorbani
The Bureaucratic Professionalization of funeral Rites in Tehran’s Behesht-e Zahra Cemetery” in Helaine Selin Robert M. Rakoff (Eds.), Death across Cultures: Death and Dying in Non- Western Cultures (pp 103-118). Amsterdam, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18826-92

کنفرانس‌های بین‌المللی

2022

Keynote Speaker, “The Social Life of Death Institutions in Iran”, CDAS Conference 2022, June 10th, University of Bath, Bath, England.

2021

“Knowledge Production in Iranian Cemeteries: Theoretical and practical considerations in the “field”, The 15th International Conference on the Social Context of Death, Dying and Disposal: Diversity and Decolonization, The Association for the study of Death and Society (ASDS) and Manchester Metropolitan University, Manchester, England.

2021

“Reverberation of Death: Music and Burial Rituals in the Behesht-e Zahra Cemetery ofTehran, Iran”, Music, Mortality, and Ritual Symposium, the Centre for Death and Life Studies, Durham University, Durham, UK

2018

“The Politics of Death in Contemporary Iran: Martyr, Martyrdom and nation state”, The Politics of Death, CDAS (Center for Death and Society) Conference: University of Bath, England

2017

“The Policy of Death and Urban Art in Iran: A Martyrdom Street Performance in Tehran”, GIS Congress Middle East and Muslim worlds. Paris. France.

2015

“From the Grave to Holy Shrine; the processes of the development of a Holy Shrine; Daresalaam of Shiraz cemetery”. Anthropology Symposium on Death and Life; Anthropology Institute of Cultural Heritage and Tourism Research Institute. Tehran, Iran.

2014

“The Study of the Social System of a Cemetery; the Graves of Martyrs in Dar-Al Rahmah of Shiraz”; the fourth Seminars of linguistics and interdisciplinary studies; Language and sociological studies, Al-Zahra University and the Iranian Linguistics Society. Tehran, Iran.

2013

“Cultural Semiotics of Visual Signs of Gravestones”. CULTHIST’ 13 Cultural HistoryConference, Istanbul-Turkey.

2013

Poster presentation, “Semiotic representation of the cultural-political relations Between Iran and India through Miniatures”. The first international SEMINAR of Indo- Iranian heritage, Ghom, Iran